11 czerwca 2020

Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa

Prowadzenie przedsiębiorstwa niesie za sobą konieczność podejmowania trudnych i ryzykownych decyzji. Niekiedy potrzebne jest zastosowanie mechanizmów,które wprowadzając radykalne zmiany w zakresie funkcjonowania firmy wpływają na zwiększenie jej efektywność.

Podjęcie konkretnych kroków, w odpowiednim terminie, może zapobiec późniejszej upadłości przedsiębiorstwa. Zastosowanie postępowania restrukturyzacyjnego daje widoki na wyprowadzanie zysków. Bankructwo spółki niesie za sobą konieczność jej likwidacji w celu sprzedaży masy majątkowej i spłaceniu wierzyciela. Wcześniejsza ingerencja w zakresie funkcjonowania gospodarki daje perspektywę realizacji jej celów i zapobieżenia negatywnych skutków w przyszłości.

  • Postępowanie Restrukturyzacyjne

“Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.” – Art. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne

Restrukturyzacja może być postrzegana również jako nieodzowny element funkcjonowania gospodarstwa. Wraz z dynamiką rozwoju współczesnego rynku, proces ciągłych zmian w funkcjonowaniu firmy stanowi nieodzowny element nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Odpowiednia reakcja wspólników na pierwsze poważne problemy finansowe zwiększa szansę powodzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd może przeprowadzić postępowanie restrukturyzacyjne podejmując postępowanie:

  • układowe
  • sanacyjne
  • o zatwierdzenie układu, lub
  • w przyspieszonym postępowaniu układowym

Z wyłączeniem pierwszego rodzaju postępowania  wraz z wnioskiem kierowany jest wstępny plan restrukturyzacyjny, którego celem jest wskazanie sugerowanych którków naprawczych.

Warto również przed podjęciem układu z wierzycielem skorzystać z usług wykwalifikowanego specjalisty i udać się do kancelarii prawnej w celu przygotowania opinii w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstwa. Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego poczytuje wniosek dłużnika. Należy sporządzić go należycie, ponieważ sąd ma możliwość na podstawie ustawy odmówić wszczęcia postępowania z uwagi na możliwość pokrzywdzenia wierzyciela. Kolejnym etap stanowi sporządzenie rzetelnego i szczegółowego planu restrukturyzacyjnego, który stanowi nieodzowny element postępowania naprawczego. Wierzyciel ma wówczas możliwość zapoznania się z realnymi finansowymi możliwościami dłużnika.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia bankructwa przedsiębiorstwa i konieczności ogłoszenia upadłości.

  • Likwidacja spółki

Ogłoszenie upadłości spółki następuje w przypadku jego niewypłacalności i stanowi przesłankę rozwiązania przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie spółek osobowych jak i kapitałowych.

Definicję dłużnika niewypłacalnego wskazuje Art. 11 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe wskazując, że: “Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.”

Likwidacja spółki odbywa się w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Należy wskazać, że okoliczność ogłoszenia upadłości spółki nie jest jednoznaczne z upadłością wspólnika, który stanowi niezależną przesłankę likwidacyjną.

W zakresie likwidowania spółki osobowej, w okresie po podjęciu uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki i przeprowadzeniu likwidacji, konieczne jest zgłoszenie do sądu rejestrowego:

  • okoliczności otwarcia likwidacji
  • wskazanie imion i nazwisk likwidatorów wraz z adresem,
  • sposób ich reprezentowania oraz wszelkie zmiany jeżeli nastąpiły w stosunku do dotychczasowego sposobu reprezentacji spółki

Firmę spółki osobowej opatruje się w oznaczenie w nazwie “w likwidacji.”

Zadaniem likwidatorów jest taka organizacja działań spółki, aby ukończyć jej sprawy. Działanie przede wszystkim polega na “zakończeniu bieżących interesów spraw spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązania oraz upłynnienie majątku spółki” – art. 77 KSH. W zakres działań wchodzą również czynności wpływające na zaspokojeniu wierzycieli. Spłata wszystkich zobowiązań dokonywana jest z majątku spółki.

Likwidacja spółki kapitałowej również może zostać zapoczątkowana uchwałą wspólników. Art. 271 pkt 1 KSH nadaje również możliwość wystąpienia z wnioskiem do sądu przez wspólnika lub członka organu w przypadku spełnienia przesłanki “pojawienia się innego powodu wywołanego stosunkami spółki. O rozpoczętym procesie likwidacji będziemy mówić wówczas, kiedy uprawomocni się orzeczenie sądu. W przypadku ukończenia postępowania upadłościowego, rozwiązanie spółki następuje z chwilą wykreślenia z rejestru. Legitymowanym wnioskodawcą jest syndyk.

Na każdym etapie realizowania celów przedsiębiorstwa warto skorzystać z usług  adwokata, czy radcy prawnego, który w oparciu o przepisy prawa oraz doświadczenie jest w stanie wskazać konieczność podjęcia konkretnych kroków prawnych i zapobiegnąć negatywnym konsekwencją w przyszłości. Odpowiednia, szybsza reakcja wpłynie na utrzymanie płynności finansowej i usprawni przebieg postępowania restrukturyzacyjnego spółki.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij