9 listopada 2017

Zmiany w przepisach budowlanych

Nowelizacja przepisów Ustawy Prawo Budowlane, która weszła w życie w ostatnich miesiącach pozwala na więcej zwolnień z pozwolenia na budowę. Artykuł 29 ust. 1 prawa budowlanego enumeratywnie wymienia roboty budowlane, do rozpoczęcia których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Od 1 stycznia 2017 katalog ten został zmieniony, a nawet powiększony.

Inwestor chcąc rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na
budowę, a wymagają zgłoszenia, zobowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych
zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Zgłoszenia dokonuje się we właściwym organie
administracji architektoniczno-budowlanej, czyli do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu
albo wojewody.

Pozwolenia na budowę obecnie nie wymaga budowa:

 1. obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w
  ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji
  nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
  1a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się
  w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 2. wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i
  oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych
  obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  2a) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki
  przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych
  obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
  2b) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji
  transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
  2c) wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek
  mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na
  działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
  2d) wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na
  działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 3. przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  3a) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 4. altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych
  ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 2015 r. poz. 528 oraz z 2016 r. poz. 2260);
 5. wiat przystankowych i peronowych;
 6. parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego
  utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa;
 7. wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
 8. parkometrów z własnym zasilaniem;
 9. boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
 10. miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 11. zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;
  11a) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach;
  11b) przepustów o średnicy do 100 cm;
 12. tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do
  rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art.
  30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
 13. gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości
  konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na
  gruntach leśnych Skarbu Państwa;
 14. obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza
  rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków
  krajobrazowych oraz ich otulin;
 15. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2;
 16. pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do
  2,50 m, służących do:
  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  b) uprawiania wędkarstwa,
  c) rekreacji;
 17. opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów
  rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących
  konstrukcji oporowych;
 18.  pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
 19. instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3,
  przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  19a) sieci:
  a)elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b)wodociągowych,
  c)kanalizacyjnych,
  d)cieplnych,
  e)telekomunikacyjnych;
 20. przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i
  telekomunikacyjnych;
  20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
  20b) kanalizacji kablowej;
 21. urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby
  hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  a)posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  b)punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  c)piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
 22. obiektów małej architektury;
 23. ogrodzeń;
 24. obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych,
  położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót
  budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 25. tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących
  jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 26. znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i
  rezerwatów przyrody;
 27. instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i
  telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku;
 28.  obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9
  czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, 1991 oraz z 2017 r. poz. 60 i 202) w
  zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;
 29. poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli
  ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych,
  lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do
  prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do
  pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki.

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 1. remoncie obiektów budowlanych;
  1a) przebudowie obiektów, o których mowa w ust. 1;
  1aa) 2 przebudowie budynków, innych niż budynki, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ich
  przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, a także z wyłączeniem przebudowy, której
  projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej;
  1b) przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych
  jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych
  budynków;
  1c) remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych;
 2. (uchylony);
 3. (uchylony);
 4. dociepleniu budynków o wysokości do 25 m;
 5. utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
 6. instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru
  zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam
  świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu
  drogowym;
 7. (uchylony);
 8. (uchylony);
 9. wykonywaniu i przebudowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 10. wykonywaniu obudowy ujęć wód podziemnych;
 11. przebudowie sieci gazowych oraz elektroenergetycznych innych niż wymienione w ust. 1 pkt 19a lit.a;
 12. przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
  12a) budowie kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
  publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191), w pasie drogowym w ramach
  przebudowy tej drogi;
 13. (uchylony);
 14. instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
 15. instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych,
  na obiektach budowlanych;
 16. montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz
  wolno stojących kolektorów słonecznych;
 17. (uchylony).

Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonywane:
1) przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków – wymagają pozwolenia na budowę,
2) na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art.
30 ust. 1
– przy czym do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij