6 kwietnia 2022

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – wszystko co powinieneś wiedzieć o warunkach wniesienia.

Nakaz zapłaty wydawany w postępowaniu upominawczym zapada na posiedzeniu niejawnym – co to właściwie oznacza w praktyce?

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego może być wydawany w sprawach: gospodarczych, cywilnych oraz z zakresu prawa pracy.

W danej sytuacji sąd rozpatruje sprawę na podstawie złożonego pozwu, wraz z dowodami i wydaje nakaz zapłaty – co skutkuje tym, iż pozwanemu dany nakaz wręczany jest wraz z pouczeniem odpisu pozwu. Często jest to moment, w którym pozwany dowiaduje się o toczącym się wcześniej postępowaniu. Od tej chwili przysługują mu dwie możliwości:

- może zaspokoić roszczenie w całości lub jeśli doręczenie nakazu ma miejsce na terytorium Polski w ciągu 14 dni wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty (termin ten ulega wydłużeniu jeśli pozwany ma miejsce zamieszkania na terytorium UE lub poza jej terytorium – odpowiednio miesiąc lub trzy miesiące)

Odwołanie to ma na celu ochronę prawną roszczeń majątkowych dochodzonych w odrębnym trybie dochodzenia roszczeń, którym jest postępowanie upominawcze.

Zakładając, iż pozwany zdecyduje się wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty – powstają kolejne pytania: w jaki sposób i w jakiej formie należy dany sprzeciw wnieść?

Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść za pomocą listu poleconego lub złożyć bezpośrednio w sądzie, przed którym wytoczono powództwo w ciągu dwóch tygodni od daty jego otrzymania. W sytuacji, gdy nakaz zapłaty został wydany przez referendarza sądowego sprzeciw należy wnieść do sądu, przed którym wytoczono powództwo. Jest to istotna kwestia, ponieważ wniesienie po terminie skutkuje odrzuceniem.

Jeśli zostało wydane w elektronicznym postępowaniu upominawczym należy złożyć do Sądu Cywilnego w Lublinie wskazując sąd, który rozpatrywałby sprawę na podst. właściwości ogólnej dłużnika.

Jakie elementy należy wskazać w piśmie?

  • Oznaczenie właściwego sądu
  • Imiona i nazwiska (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwy
  • Oznaczenie, jakiego rodzaju pismo wnosimy (w danym przypadku: sprzeciw od nakazu zapłaty)
  • Żądanie wraz z dowodami ( to, czy żądamy uchylenia nakazu w całości, czy tylko konkretnej części oraz wskazanie faktów, które uzasadniają nasze roszczenie)
  • podpis
  • załączniki

Ponadto forma złożenia sprzeciwu powinna być taka sama forma, w jakiej został złożony pozew – powinien mieć formę pisma procesowego i spełniać wymogi formalne lub jeśli został wniesiony na formularzu urzędowym – powinien zachować te samą formę.

Jeśli w treści sprzeciwu pozwany wniósł zaskarżenie co do całości – nakaz zapłaty traci moc w całości, a jeśli tylko do części – zaskarżona część traci moc, a część nie podlegająca zaskarżeniu uprawomocnia się.

Ostatnim krokiem jest wyznaczenie terminu rozprawy przez przewodniczącego oraz doręczenie powodowi sprzeciwu wraz z wezwaniem na wyznaczony termin.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij