9 stycznia 2023

Windykacja dłużnika

Najprościej rzecz ujmując jest to szereg czynności podejmowanych przez Wierzyciela (lub osób, które go reprezentują) wobec Dłużnika w celu możliwie jak najszybszego odzyskania należnych płatności, które pozostają nadal nieuregulowane w chwili podjęcia działań zmierzających do odzyskania długu. Źródła samej nazwy jaką jest windykacja należy szukać w prawie rzymskim. Pochodzi ona od łacińskiego słowa vindicatio, oznaczającego dochodzenie prawne roszczeń w ramach instytucji prawnej rei vindicatio, która stanowiła integralną część porządku prawnego obowiązującego w Cesarstwie Rzymskim.

Art. 354 § 1. Kodeksu Cywilnego dość precyzyjnie określa sposób, w jaki należy wywiązywać się ze zobowiązań wobec Wierzycieli: „Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje – także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.”

Windykacja polega przede wszystkim na przeprowadzeniu negocjacji przez zainteresowane strony.
 

Windykacja może być prowadzona zarówno na etapie przedsądowym (polubownym), jak i na drodze postępowania sądowego. W razie uporczywego braku spłaty działania zmierzające do odzyskania długu mogą zostać przekazane komornikowi (egzekucja komornicza).

Najbardziej opłacalna zarówno dla Dłużnika jak i Wierzyciela jest windykacja polubowna, przed skierowaniem sprawy do sądu. W ramach tej windykacji stosuje się tzw. instrukcję windykacji należności. Postępowanie określone w instrukcji ma na celu skłonić dłużnika do dobrowolnej zapłaty długu. Bardzo ważne jest wykonanie windykacji w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego. Nie można dłużnikowi grozić, czy go zastraszać.
Windykacją należnej od Dłużnika zapłaty może zająć się bezpośrednio sam Wierzyciel, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by sprawa taka została przekazana zewnętrznej firmie windykacyjnej, z którą Wierzyciel zawrze umowę dotyczącą świadczenia tego rodzaju usług. Na mocy zawartej umowy firma windykacyjna może legalnie prowadzić z Dłużnikiem negocjacje co do spłaty zaległości w imieniu swego Klienta. Często również bywa tak, że wcześniej wspomniane firmy windykacyjne nie działają w sposób profesjonalny, a ich działanie często przekształca się w fizyczne a nawet psychiczne nękanie dłużników, przez co działalność firm windykacyjnych jest coraz gorzej oceniana przez społeczeństwo.

Windykacja polubowna jest również zwana miękką.
 

Rodzaje metod odzyskiwania należności przy tym rodzaju windykacji to:
•    wezwanie do zapłaty (podstawowe narzędzie wykorzystywane do poinformowania dłużnika o istnieniu długu, jego kwocie a także o sposobie i terminie zapłaty. Wymagania formalne wezwania określa Kodeks cywilny. Może ono przyjąć formę tradycyjnego pisma-listu, wiadomości e-mail lub SMS)
Może ono zostać wysłane jako: pismo czysto informacyjne (wezwanie do zapłaty), informacja o skierowaniu sprawy na drogę sądową (przedsądowe wezwanie do zapłaty), a także jako tzw. ostateczne wezwanie do zapłaty w którym Wierzyciel uświadamia Dłużnikowi, że w przypadku dalszego zwlekania z zapłatą dług będzie windykowany już na drodze sądowej. W przypadku faktycznego skierowania sprawy do sądu i uzyskania nakazu zapłaty, do Dłużnika wysyłane jest sądowe wezwanie do zapłaty.
•    windykacja telefoniczna (celem windykacji telefonicznej jest ustalenie z Dłużnikiem terminu i warunków spłaty długu oraz uświadomienie możliwych konsekwencji uchylania się od zapłaty).
•    windykacja terenowa (windykator nie jest komornikiem, ma inne uprawnienia, nie ma więc mowy o zastraszaniu dłużnika, zajmowaniu majątku ruchomego czy nieruchomości na poczet spłaty długu).

Windykacja twarda (windykacja sądowa) polega przede wszystkim na skierowaniu sprawy na drogę sądową w celu uzyskania prawomocnego nakazu zapłaty. Taki nakaz zapłaty oznacza dla Dłużnika konieczność uregulowania nie tylko kwoty zaległości podstawowej, ale również wszystkich naliczonych odsetek oraz kosztów dodatkowych. W ramach tego rodzaju windykacji Wierzyciele często decydują się również na upublicznienie danych Dłużnika lub na sprzedaż danej wierzytelności na jednej z tzw. giełd długów (giełda wierzytelności stanowi bowiem swego rodzaju rejestr danych dotyczących niespłaconych zadłużeń konkretnych podmiotów gospodarczych, często wybierana przez przedsiębiorców).
•    sądowe odzyskiwanie długów (możliwość przedawnienia długu, przedłużanie się postępowania sądowego, uzyskany wyrok lub nakaz zapłaty może zostać wykorzystany jako podstawa rozpoczęcia egzekucji komorniczej).
•    windykacja komornicza (ostatnia możliwość odzyskania długu przez wierzyciela).

Na zakończenie warto obalić mit dotyczący polskiej windykacji, czyli przeświadczenie o jej nielegalności lub działaniu na granicach prawa. Jest to nieprawdziwe stwierdzenie, ponieważ na gruncie polskiego ustawodawstwa dozwolone jest podejmowanie w ramach windykacji wszelkich działań zmierzających do dochodzenia swojej własności, które nie łamią obowiązujących przepisów ani nie stoją w sprzeczności z porządkiem prawnym.

Źródła:
1. Kodeks cywilny
2. Windykacja od A do Z (payhelp blog)
3. Instrukcja windykacji należności (LEX)  

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij